Gizlilik Politikası

VEGO ELEKTRONİK İLETİŞİM GIDA LOJİSTIK PERAKENDE ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle “VEGO” olarak anılacaktır.) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, VEGO’nun koruması altındadır. Kişisel verileriniz, VEGO tarafından Gizlilik Politikası (“Politika”) kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenmektedir.

Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, VEGO tarafından işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı gruplarına, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. VEGO, Kanun çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. VEGO tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik Bilgileri
 • Satış Kanallarındaki Bilgiler
 • Profil Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Lokasyon Verisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi 
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi 
 • Hukuki İşlem Bilgisi 
 • Pazarlama Bilgisi
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Usulsüzlük/dolandırıcılık, hileli ve izinsiz kullanımların tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmesi ve tüketici şikâyetleri çözülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Hizmetlerimizin tanıtımını sağlamak; reklam ve kampanya süreçlerini yürütülmesi,
 • Kullanıcı geri bildirimlerine göre ürün ve hizmetleri iyileştirmek/geliştirmek,
 • Kullanıcıların tercih, kullanım alışkanlıkları ve ilgi alanlarına göre özelleştirilmesi,
 • Sistemsel sorunları tanımlanması ve giderilmesi ile bilgi güvenliği süreçlerini yürütmek
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

VEGO, kişisel verilerinizi bu Politika’da yer verilen amaçlarla Kanun kapsamında aşağıdaki yurt içindeki alıcı gruplarına aktarabilecektir:

 • VEGO nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,
 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

 • VEGO’nun tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • VEGO’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, VEGO’nun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kullanıcılar Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle VEGO’ya başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

 1. İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden  [-] adresine e-posta göndererek.
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “Caferaga Mah. Rusenaga Sk. Emre Apt Blok No: 2b Iç Kapı No: 6, Kadıköy/İstanbul” adresine ileterek
 1. POLİTİKA HAKKINDA

Bu Politika VEGO tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. VEGO, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. VEGO tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın https://getvego.com/gizlilik-politikasi/ adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Politika’daki esaslı değişiklikler SMS, e-posta, fatura ya da pop – up  yoluyla tarafınıza bildirilecektir. Güncellenen Politika’yı kabul etmemeniz halinde, Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınızı kullanabilir veya uygulama kullanıcı hesabınızı silebilirsiniz.